macorin


 ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

            มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีขีดความสามารถและศักยภาพสูง ในการ บูรณาการความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อจัดการพื้นที่และพัฒนาทรัพยากรบริเวณทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุลของระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทะเล และชายฝั่งอย่างมีถาวรภาพ


SLOT DEPOSIT PULSA Slot Deposit Pulsa Slot Gacor SLOT ONLINE SLOT ONLINE JOKER123