macorin


 คณะกรรมการอำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

1 อธิการบดี ประธานกรรมการ
2 รองอธิการการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองประธานกรรมการ
3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
4 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรรมการ
5 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี กรรมการ
6 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี กรรมการ
7 รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง กรรมการและเลขานุการ