macorin


 คณะกรรมการประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

1 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประธานกรรมการ
2 รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง กรรมการ
3 รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ กรรมการ
4 ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร กรรมการ
5 นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง กรรมการ
6 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหลักสูตร กรรมการ
7 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ