macorin


 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา             การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

อักษรย่อปริญญา     ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)

จำนวนหน่วยกิต

        มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1 แบบ 2
หมวดวิชา แบบ 1.1 (จบ ป.โท) แบบ 1.2 (จบ ป.ตรี) แบบ 2.1 (จบ ป.โท) แบบ 2.2 (จบ ป.ตรี)
หมวดวิชาบังคับ - - 9 9
หมวดวิชาเลือก - - 3 15
หมวดวิทยานิพนธ์ 48 72 36 48
รวม 48 72 48 72

         หลักสูตรแบบ 1 จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ

        *นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 1 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต จำนวน 3 ครั้ง และนักศึกษาต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษาในรูปของการนำเสนอสัมมนา
        แผนการเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558SLOT DEPOSIT PULSA Slot Deposit Pulsa Slot Gacor SLOT ONLINE SLOT ONLINE JOKER123