macorin
   Macorin lecturer gave information about Microplastic on TV5     2018-07-17 (View : 61)
   ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “Social Adaptive Capacities and Climate Resilience of Coastal and Fishing Communities”     2018-06-18 (View : 53)
   ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม     2018-06-25 (View : 38)
   ขอเชิญประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง ผลประโยชน์ชาติทางทะเลของคนไทย : ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการเพื่ออนาคต     2018-05-18 (View : 86)
   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2018-05-02 (View : 130)
   ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักวิจัย/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7     2018-04-20 (View : 109)
   ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักวิจัย/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6     2018-04-19 (View : 101)
   เชิญผู้สนใจเข้าร่วม ประชุมสัมมนา ขยะทะเลไทยและไมโครพลาสติก วิกฤติจริงหรือ?     2018-04-11 (View : 96)

View all
   5th INTERNATIONAL MARINE CONSERVATION CONGRESS     2018-07-18 (View : 7)
   the BioD5 plus conference.     2018-07-18 (View : 12)
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา     2018-06-26 (View : 28)
   PSU-Macor Seminar 7th     2018-05-09 (View : 91)
   PSU-Macor seminar 6th     2018-04-30 (View : 80)
   PSU-Macor Seminar 5th     2018-04-02 (View : 78)
   PSU-Macor Seminar 4th     2018-02-28 (View : 220)
   Japan Education Fair     2018-02-12 (View : 223)

View all