macorinCOCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561


         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยและมีการพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COCC) ได้รับรางวัลสถานวิจัยที่มีผลงานระดับดี ประจำปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านของสถานวิจัยฯ กับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

  File