macorinTraining Program on GNSS Daata Analysis


         โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Daata Analysis ) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชร กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภูวณัฏฐ์ พุมมณี โทร 095-8629455 e-mail : pummanee@gmail.com หรือ ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ โทร 074-282329 e-mail : siriporn.pra@psu.ac.th หมายเหตุ: การอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้อบรมรับผิดชอบค่าเดินทาง และนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาในการอบรม" ***รับจำนวนจำกัด (ภายใน 15 พ.ย. 62)

Training Program on GNSS Daata Analysis