macorin
   ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560     2017-08-15 (ดู : 8)
   ขอแสดงความยินดีกับคุณจตุรงค์ คงแก้ว ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2559     2017-08-04 (ดู : 29)
   เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PSU-MACOR Seminar)     2017-07-24 (ดู : 79)
   Congratulations to Mr. Mithun Kumar Paul on his publication entitled: “Trophic Ecology of Eight Sympatric Nemipterid Fishes (Nemipteridae) in the Lower Part of the South China Sea” in Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences(ISI).     2017-07-19 (ดู : 64)
   เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PSU-MACOR Seminar)     2017-07-04 (ดู : 81)
   ขยายเวลาปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมฯ ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2560     2017-06-07 (ดู : 30)
   แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมฯ     2017-05-31 (ดู : 46)
   สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) จัดโครงการฝึกอบรมนักวิจัยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2017-05-09 (ดู : 64)
   สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือทางวิชาการะหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกองทัพเรือ     2017-05-08 (ดู : 56)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมคณะกรรมการออำนวยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกองทัพเรือ     2017-04-27 (ดู : 60)

ดูทั้งหมด
   รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2560     2017-08-03 (ดู : 14)
   Ms.Ha Thi Thu Hue นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-07-24 (ดู : 20)
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560     2017-07-04 (ดู : 38)
   คุณ รัชกร ศิริจารุกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-06-06 (ดู : 41)
   การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560     2017-05-24 (ดู : 55)
   คุณ อดิเรก มากผล นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-27 (ดู : 82)
   คุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-10 (ดู : 85)
   Miss Ha Thi Thu Hue สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-02-22 (ดู : 95)
   คุณพิเชษฐ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-01-09 (ดู : 131)
   คุณวราภรณ์ ทนงศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-23 (ดู : 129)

ดูทั้งหมด
   โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar -UMT) ครั้งที่ 2     2017-08-22 (ดู : 7)
   โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar) ครั้งที่ 1     2017-07-25 (ดู : 20)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2/2559     2017-05-16 (ดู : 53)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี     2017-05-08 (ดู : 49)
   กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์     2017-04-12 (ดู : 69)
   คณาจารย์จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อการปลูกหญ้าทะเล ณ ชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-17 (ดู : 96)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การ ศึกษาข้อมูลชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-08 (ดู : 98)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา     2017-01-24 (ดู : 85)
   บุคลากรและคณาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 1/2559     2016-12-09 (ดู : 103)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือด้านสมุทรศาสตร์     2016-11-22 (ดู : 122)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 86)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 86)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 151)
   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-03-10 (ดู : 111)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-02-14 (ดู : 183)
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์     2017-01-06 (ดู : 340)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-27 (ดู : 134)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-16 (ดู : 130)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2016-11-15 (ดู : 220)

ดูทั้งหมด