macorin
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1 เก็บขยะริมหาด ณ หาดสมิหลา จ.สงขลา     2019-03-14 (ดู : 13)
   ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก"     2019-03-08 (ดู : 24)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 405)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “A Plastic Ocean” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     2018-11-26 (ดู : 212)
   ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจจกรรม Progress Sharing 1/2561     2018-11-15 (ดู : 233)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์"     2018-11-10 (ดู : 163)
   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     2018-10-30 (ดู : 182)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช     2018-10-22 (ดู : 152)
   3 นักวิจัยเลือดใหม่พร้อมเสริฟเมนู “โอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research” กับ RDO Lunch Talks เดือนพฤศจิกายน     2018-10-19 (ดู : 151)
   อันตรายจากสารไมโครพลาสติก     2018-09-24 (ดู : 315)

ดูทั้งหมด
   macorin- Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 162)
   macorin-Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 111)
   Macorin - สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 141)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 140)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 171)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 177)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 154)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 185)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 176)
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Ms. Patricia Blair Goh     2018-06-26 (ดู : 256)

ดูทั้งหมด
   Macorin - เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 76)
   อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย     2018-12-13 (ดู : 122)
   Macorin - อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี     2018-12-03 (ดู : 164)
   นายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     2018-11-05 (ดู : 136)
   Universiti Putra Malaysia ได้มาเยี่ยมชมสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2018-11-01 (ดู : 117)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) ครั้งที่ 2     2018-10-01 (ดู : 207)
   พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก     2018-09-24 (ดู : 201)
   ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560     2018-09-24 (ดู : 235)
   Macorin students and Lecturer attended the 1st International Conference on Climate Change, Biodiversity, Food Security and Local Knowledge at Artha Wachana Christian University, Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia.     2018-09-05 (ดู : 355)
   งานประชุม The 5th International Marine Conservation Congress (IMCC5)     2018-07-18 (ดู : 265)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 114)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 147)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 1021)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 285)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 258)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1014)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 590)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 520)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 543)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 549)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร ป.เอก, ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร ป.โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-03-18 (ดู : 11)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้อง A02 (รหัส สฝ.01-090.1/39-1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-03-19 (ดู : 9)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมปรับปรุง ห้อง C01 และห้อง B04 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-03-18 (ดู : 11)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-03-19 (ดู : 9)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-03-05 (ดู : 15)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวิดีโอปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแนวคิดเรื่องปะการังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-02-20 (ดู : 38)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-02-15 (ดู : 43)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้อง A03 (รหัส สฝ.01-090/39-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-30 (ดู : 59)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อใช้งานในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-22 (ดู : 72)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินตะกอน สำหรับวิเคราะห์ PAHs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-15 (ดู : 62)

ดูทั้งหมด