macorin
   ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจจกรรม Progress Sharing 1/2561     2018-11-15 (ดู : 25)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์"     2018-11-10 (ดู : 19)
   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     2018-10-30 (ดู : 57)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช     2018-10-22 (ดู : 45)
   3 นักวิจัยเลือดใหม่พร้อมเสริฟเมนู “โอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research” กับ RDO Lunch Talks เดือนพฤศจิกายน     2018-10-19 (ดู : 38)
   อันตรายจากสารไมโครพลาสติก     2018-09-24 (ดู : 144)
   ขอเชิญร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่     2018-09-20 (ดู : 93)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้ร่วมให้ข้อมูลในการนำเสนอข่าวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. 5     2018-07-17 (ดู : 198)
   ม.อ.วิจัยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร     2018-06-29 (ดู : 112)
   ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “Social Adaptive Capacities and Climate Resilience of Coastal and Fishing Communities”     2018-06-18 (ดู : 200)

ดูทั้งหมด
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 90)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 77)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 74)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 94)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 93)
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Ms. Patricia Blair Goh     2018-06-26 (ดู : 120)
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Ms. Kay Khine Soe     2018-06-26 (ดู : 120)
   กิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561     2018-05-01 (ดู : 156)
   สอบวิทยานิพนธ์ นางสาวณัฐชนา แก้วไฝ     2018-05-03 (ดู : 163)
   การสอบโดยใช้การประชุมทางไกลสำหรับนักศึกษา     2018-04-05 (ดู : 213)

ดูทั้งหมด
   นายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     2018-11-05 (ดู : 15)
   Universiti Putra Malaysia ได้มาเยี่ยมชมสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2018-11-01 (ดู : 18)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) ครั้งที่ 2     2018-10-01 (ดู : 48)
   พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก     2018-09-24 (ดู : 67)
   ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560     2018-09-24 (ดู : 73)
   Macorin students and Lecturer attended the 1st International Conference on Climate Change, Biodiversity, Food Security and Local Knowledge at Artha Wachana Christian University, Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia.     2018-09-05 (ดู : 124)
   งานประชุม The 5th International Marine Conservation Congress (IMCC5)     2018-07-18 (ดู : 129)
   ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5     2018-07-18 (ดู : 159)
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา     2018-06-26 (ดู : 127)
   สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7     2018-05-09 (ดู : 201)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 172)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 155)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 912)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 429)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 412)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 401)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 437)
   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-03-10 (ดู : 404)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-02-14 (ดู : 453)
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์     2017-01-06 (ดู : 843)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ห้อง A07) 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-08-29 (ดู : 60)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปะการังเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     2018-07-16 (ดู : 62)
   ประกาศชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างก่อสร้างปะการังเทียม (พร้อมจัดวาง) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     2018-06-25 (ดู : 82)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายทึบแสง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-06-11 (ดู : 82)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-06-11 (ดู : 82)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-06-11 (ดู : 88)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคนสารละลาย ระบบแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-06-11 (ดู : 78)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-06-11 (ดู : 79)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา แบบสเตอริโอ พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-06-11 (ดู : 90)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-06-11 (ดู : 89)

ดูทั้งหมด