macorin
   ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทวิจัย ประจำปี 2559     2017-02-09 (ดู : 57)
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ New Trend Design For 2017     2017-02-03 (ดู : 52)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัด กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระและกิจกรรมสันทนาการ ประเพณีขึ้นปีใหม่ ปี2560     2017-01-10 (ดู : 56)
   ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ อาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT)     2016-12-16 (ดู : 66)
   ดร.กรอร วงษ์กำแหง,ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง อาจารย์ประจำ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและ ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมค้นพบกุ้งเต้นชนิดใหม่     2016-12-23 (ดู : 127)
   ดร.พลชาติ โชติการ อาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 49 ประจำปี 2560     2016-12-15 (ดู : 67)
   ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ Road Map ระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2016-11-28 (ดู : 87)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา     2016-11-25 (ดู : 91)
   ผศ.ดร. ศิริพร ประดิษฐ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Environment and Natural Resources International Conference 2016 (ENRIC 2016)     2016-11-21 (ดู : 86)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และ หมู่บ้านโหนด นา เล วิถีวิทย์ (แม่ข่ายปีที่1) รับการประเมินเพื่อเข้าประกวดแข่งขันหมู่บ้านแม่ข่าย วท. นวัตกรรม     2016-11-15 (ดู : 92)

ดูทั้งหมด
   คุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-10 (ดู : 14)
   Miss Ha Thi Thu Hue สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-02-22 (ดู : 31)
   คุณพิเชษฐ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-01-09 (ดู : 56)
   คุณวราภรณ์ ทนงศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-23 (ดู : 59)
   คุณประภาสิริ โกมะลานนท์ นักศึกษาปริญญาโท สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-23 (ดู : 58)
   คุณวุฒิพงษ์ แสงมณี นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-19 (ดู : 50)
   คุณ พิเชษฐ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-13 (ดู : 53)
   Miss Publina Cadiz นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-11-29 (ดู : 77)
   นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ นักศึกษาปริญญาโท สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-11-29 (ดู : 74)
   คุณ นภพร ชูอ่องสกุล นักศึกษาปริญญาเอก สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-11-25 (ดู : 70)

ดูทั้งหมด
   คณาจารย์จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อการปลูกหญ้าทะเล ณ ชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-17 (ดู : 36)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การ ศึกษาข้อมูลชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-08 (ดู : 36)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา     2017-01-24 (ดู : 40)
   บุคลากรและคณาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 1/2559     2016-12-09 (ดู : 48)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือด้านสมุทรศาสตร์     2016-11-22 (ดู : 68)
   ตัวแทนอาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”     2016-11-22 (ดู : 69)
   เยี่ยมชมฟังบรรยาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง     2016-11-03 (ดู : 86)
   คณะอาจารย์และพนักงานสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์     2016-10-04 (ดู : 119)
   งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ     2016-09-23 (ดู : 105)
   การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2559     2016-08-23 (ดู : 118)

ดูทั้งหมด
   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-03-10 (ดู : 38)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-02-14 (ดู : 125)
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์     2017-01-06 (ดู : 188)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-27 (ดู : 75)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดรศึกษา     2016-12-16 (ดู : 78)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดรศึกษา     2016-11-15 (ดู : 165)

ดูทั้งหมด