macorin
   ขยายเวลาปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมฯ ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2560     2017-06-07 (ดู : 10)
   แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมฯ     2017-05-31 (ดู : 19)
   สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) จัดโครงการฝึกอบรมนักวิจัยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2017-05-09 (ดู : 31)
   สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือทางวิชาการะหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกองทัพเรือ     2017-05-08 (ดู : 28)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมคณะกรรมการออำนวยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกองทัพเรือ     2017-04-27 (ดู : 36)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาคลังสมองทางทะเลและคณะทำงานฝ่ายการศึกษา     2017-04-25 (ดู : 38)
   ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทวิจัย ประจำปี 2559     2017-02-09 (ดู : 111)
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ New Trend Design For 2017     2017-02-03 (ดู : 103)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัด กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระและกิจกรรมสันทนาการ ประเพณีขึ้นปีใหม่ ปี2560     2017-01-10 (ดู : 102)
   ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ อาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT)     2016-12-16 (ดู : 120)

ดูทั้งหมด
   คุณ รัชกร ศิริจารุกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-06-06 (ดู : 10)
   การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560     2017-05-24 (ดู : 26)
   คุณ อดิเรก มากผล นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-27 (ดู : 50)
   คุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-10 (ดู : 56)
   Miss Ha Thi Thu Hue สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-02-22 (ดู : 64)
   คุณพิเชษฐ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-01-09 (ดู : 106)
   คุณวราภรณ์ ทนงศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-23 (ดู : 103)
   คุณประภาสิริ โกมะลานนท์ นักศึกษาปริญญาโท สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-23 (ดู : 97)
   คุณวุฒิพงษ์ แสงมณี นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-19 (ดู : 85)
   คุณ พิเชษฐ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-13 (ดู : 94)

ดูทั้งหมด
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2/2559     2017-05-16 (ดู : 27)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี     2017-05-08 (ดู : 29)
   กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์     2017-04-12 (ดู : 48)
   คณาจารย์จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อการปลูกหญ้าทะเล ณ ชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-17 (ดู : 79)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การ ศึกษาข้อมูลชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-08 (ดู : 79)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา     2017-01-24 (ดู : 70)
   บุคลากรและคณาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 1/2559     2016-12-09 (ดู : 85)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือด้านสมุทรศาสตร์     2016-11-22 (ดู : 105)
   ตัวแทนอาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”     2016-11-22 (ดู : 106)
   เยี่ยมชมฟังบรรยาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง     2016-11-03 (ดู : 124)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 60)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 65)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 127)
   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-03-10 (ดู : 89)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-02-14 (ดู : 170)
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์     2017-01-06 (ดู : 289)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-27 (ดู : 112)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-16 (ดู : 116)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2016-11-15 (ดู : 201)

ดูทั้งหมด