macorin
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “A Plastic Ocean” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     2018-11-26 (ดู : 151)
   ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจจกรรม Progress Sharing 1/2561     2018-11-15 (ดู : 133)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์"     2018-11-10 (ดู : 92)
   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     2018-10-30 (ดู : 114)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช     2018-10-22 (ดู : 89)
   3 นักวิจัยเลือดใหม่พร้อมเสริฟเมนู “โอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research” กับ RDO Lunch Talks เดือนพฤศจิกายน     2018-10-19 (ดู : 87)
   อันตรายจากสารไมโครพลาสติก     2018-09-24 (ดู : 223)
   ขอเชิญร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่     2018-09-20 (ดู : 154)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้ร่วมให้ข้อมูลในการนำเสนอข่าวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. 5     2018-07-17 (ดู : 258)
   ม.อ.วิจัยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร     2018-06-29 (ดู : 159)

ดูทั้งหมด
   macorin- Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 76)
   macorin-Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 25)
   Macorin - สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 45)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 60)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 128)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 122)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 110)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 130)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 134)
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Ms. Patricia Blair Goh     2018-06-26 (ดู : 184)

ดูทั้งหมด
   Macorin - เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 13)
   อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย     2018-12-13 (ดู : 44)
   Macorin - อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี     2018-12-03 (ดู : 62)
   นายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     2018-11-05 (ดู : 77)
   Universiti Putra Malaysia ได้มาเยี่ยมชมสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2018-11-01 (ดู : 68)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) ครั้งที่ 2     2018-10-01 (ดู : 94)
   พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก     2018-09-24 (ดู : 126)
   ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560     2018-09-24 (ดู : 139)
   Macorin students and Lecturer attended the 1st International Conference on Climate Change, Biodiversity, Food Security and Local Knowledge at Artha Wachana Christian University, Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia.     2018-09-05 (ดู : 227)
   งานประชุม The 5th International Marine Conservation Congress (IMCC5)     2018-07-18 (ดู : 190)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 50)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 90)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 913)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 230)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 205)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 963)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 503)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 465)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 467)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 488)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อใช้งานในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-22 (ดู : 6)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินตะกอน สำหรับวิเคราะห์ PAHs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-15 (ดู : 8)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 5)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารขาวดำ - A4 และค่าถ่ายเอกสารสี - A4 จำนวนสองรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-07 (ดู : 16)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-28 (ดู : 22)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-28 (ดู : 18)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hydrogen peroxide 30 %, Cylinder 100 ml, Sodium carbonate anhydrous, Sodium hexametaphosphate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-27 (ดู : 25)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-24 (ดู : 20)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ากล่องบรรจุและค่าขนส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-24 (ดู : 18)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-24 (ดู : 22)

ดูทั้งหมด