macorin
   ขอแสดงความยินดีกับ "หมู่บ้าน โหนด นา เล วิถีวิทย์" โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ผ่านการประเมินยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม     2017-09-27 (ดู : 28)
   เชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ สมทราภิบาลและความมั่นคงทางทะเล (Ocean Governance)     2017-09-11 (ดู : 37)
   ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560     2017-08-15 (ดู : 32)
   ขอแสดงความยินดีกับคุณจตุรงค์ คงแก้ว ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2559     2017-08-04 (ดู : 77)
   เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PSU-MACOR Seminar)     2017-07-24 (ดู : 102)
   Congratulations to Mr. Mithun Kumar Paul on his publication entitled: “Trophic Ecology of Eight Sympatric Nemipterid Fishes (Nemipteridae) in the Lower Part of the South China Sea” in Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences(ISI).     2017-07-19 (ดู : 100)
   เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PSU-MACOR Seminar)     2017-07-04 (ดู : 101)
   ขยายเวลาปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมฯ ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2560     2017-06-07 (ดู : 44)
   แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมฯ     2017-05-31 (ดู : 58)
   สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) จัดโครงการฝึกอบรมนักวิจัยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2017-05-09 (ดู : 76)

ดูทั้งหมด
   รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2560     2017-08-03 (ดู : 32)
   Ms.Ha Thi Thu Hue นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-07-24 (ดู : 37)
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560     2017-07-04 (ดู : 57)
   คุณ รัชกร ศิริจารุกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-06-06 (ดู : 56)
   การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560     2017-05-24 (ดู : 68)
   คุณ อดิเรก มากผล นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-27 (ดู : 102)
   คุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-10 (ดู : 104)
   Miss Ha Thi Thu Hue สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-02-22 (ดู : 112)
   คุณพิเชษฐ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-01-09 (ดู : 145)
   คุณวราภรณ์ ทนงศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-23 (ดู : 148)

ดูทั้งหมด
   งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์     2017-09-29 (ดู : 22)
   อบรม "หุ่นสวยด้วย Joiretch" โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่     2017-08-28 (ดู : 23)
   โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar -UMT) ครั้งที่ 2     2017-08-22 (ดู : 47)
   โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar) ครั้งที่ 1     2017-07-25 (ดู : 36)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2/2559     2017-05-16 (ดู : 65)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี     2017-05-08 (ดู : 65)
   กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์     2017-04-12 (ดู : 81)
   คณาจารย์จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อการปลูกหญ้าทะเล ณ ชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-17 (ดู : 110)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การ ศึกษาข้อมูลชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-08 (ดู : 118)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา     2017-01-24 (ดู : 98)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 105)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 98)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 167)
   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-03-10 (ดู : 129)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-02-14 (ดู : 195)
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์     2017-01-06 (ดู : 376)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-27 (ดู : 146)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-16 (ดู : 145)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2016-11-15 (ดู : 230)

ดูทั้งหมด