macorin
   ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 114)
   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1     2019-03-28 (ดู : 162)
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1 เก็บขยะริมหาด ณ หาดสมิหลา จ.สงขลา     2019-03-14 (ดู : 230)
   ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก"     2019-03-08 (ดู : 229)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 582)
   ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจจกรรม Progress Sharing 1/2561     2018-11-15 (ดู : 427)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์"     2018-11-10 (ดู : 316)
   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     2018-10-30 (ดู : 373)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช     2018-10-22 (ดู : 354)
   3 นักวิจัยเลือดใหม่พร้อมเสริฟเมนู “โอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research” กับ RDO Lunch Talks เดือนพฤศจิกายน     2018-10-19 (ดู : 284)

ดูทั้งหมด
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 91)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 180)
   macorin- Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 370)
   macorin-Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 336)
   Macorin - สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 306)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 355)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 285)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 307)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 429)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 344)

ดูทั้งหมด
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 102)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 83)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 94)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 177)
   Macorin - เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 230)
   อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย     2018-12-13 (ดู : 332)
   Macorin - อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี     2018-12-03 (ดู : 380)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “A Plastic Ocean” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     2018-11-26 (ดู : 358)
   นายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     2018-11-05 (ดู : 254)
   Universiti Putra Malaysia ได้มาเยี่ยมชมสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2018-11-01 (ดู : 254)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 277)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 249)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 1243)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 403)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 397)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1147)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 787)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 662)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 690)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 732)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-08-19 (ดู : 9)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือ พร้อมพนักงานขับเรือและน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อใช้งานในเขตพื้นที่หาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-08-07 (ดู : 20)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าไส้กรองพีพี จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-06-26 (ดู : 97)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแมกเนติก จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-06-26 (ดู : 96)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าไส้กรองตะกอน 10 นิ้ว จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-06-26 (ดู : 87)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแกลลอน 25 ลิตร จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-06-26 (ดู : 98)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ารูมเทอร์โม, เบรคเกอร์ 30 A จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-06-26 (ดู : 93)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าสมุดทะเบียนรับ, สมุดทะเบียนส่ง จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-06-26 (ดู : 85)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าแบตเตอรี่แห้ง เทียนฉาง 12 V/2.3 V, ADAPTER 12 V/4 A แจ็คเล็ก,ใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-06-26 (ดู : 81)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์ทำความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-05-28 (ดู : 85)

ดูทั้งหมด