macorin
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผุ้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 งาน     2020-07-30 (ดู : 740)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสารประกอบการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 100 เล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 644)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2 ป้าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 521)
   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและเสวนาพิเศษ โดยโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2019-12-26 (ดู : 799)
   ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”     2019-12-12 (ดู : 761)
   วารสาร RDO Today ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 A Garbage Free Ocean "นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ"     2019-10-28 (ดู : 1374)
   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Daata Analysis )     2019-10-22 (ดู : 1157)
   ชอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม RDO Lunch Talk     2019-10-21 (ดู : 1135)
   แจ้งเตือนและโปรดระวัง : บัญชี PSU Webmail (@psu.ac.th) ถูกหลอกให้บอกรหัสผ่าน หรือ ฟิชชิ่ง (Phishing) บัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน     2019-10-11 (ดู : 747)
   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 900)

ดูทั้งหมด
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวกิตติวรา ศรแผลง     2019-12-26 (ดู : 672)
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 846)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 1374)
   Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 1573)
   Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 1555)
   สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 1639)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 1531)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 1033)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 1128)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 1280)

ดูทั้งหมด
   เครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     2019-11-05 (ดู : 638)
   ภาระกิจงานวิจัยระบบนิเวศปะการัง จ.ภูเก็ต     2019-05-28 (ดู : 737)
   อาจารย์ประจำสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"     2019-05-24 (ดู : 719)
   งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019     2019-05-24 (ดู : 2165)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 1236)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 1208)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 731)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 1446)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 1718)
   เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 1020)

ดูทั้งหมด
   ประกาศสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2020-07-15 (ดู : 512)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-20 (ดู : 825)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-03 (ดู : 1359)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 742)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 1029)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 949)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 2123)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 1185)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 1163)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1857)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตรวจสอบพิกัดและรูปแบบการจัดวางปะการังเทียมใต้น้ำหลังจัดวางปะการังเทียม 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-05-17 (ดู : 9)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-05-03 (ดู : 14)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ สำรวจสภาพภูมิประเทศหลังจัดวางปะการังเทียม 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-04-22 (ดู : 57)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ สำรวจปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหลังจัดวางปะการังเทียม 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-04-20 (ดู : 53)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ สำรวจน้ำขึ้น-น้ำลงหลังจัดวางปะการังเทียม 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-04-20 (ดู : 85)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ สำรวจกระแสน้ำหลังจัดวางปะการังเทียม 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-04-20 (ดู : 45)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ สำรวจความลึกท้องน้ำหลังวางปะการังเทียม 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-04-20 (ดู : 35)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ สำรวจและจัดทำหมุดอ้างอิงหลังจัดวางปะการังเทียม 1 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-04-20 (ดู : 107)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ดำน้ำส่วนบุคคลพื้นฐาน ยี่ห้อ Scubapro สำหรับ 10 วัน (ประกอบด้วย ถังอากาศ, BCD, regulator, fins, boots, mask, weight และ belt) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-03-31 (ดู : 68)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2022-03-21 (ดู : 51)

ดูทั้งหมด
SLOT DEPOSIT PULSA Slot Deposit Pulsa Slot Gacor SLOT ONLINE SLOT ONLINE JOKER123