macorin
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมคณะกรรมการออำนวยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกองทัพเรือ     2017-04-27 (ดู : 2)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาคลังสมองทางทะเลและคณะทำงานฝ่ายการศึกษา     2017-04-25 (ดู : 6)
   ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทวิจัย ประจำปี 2559     2017-02-09 (ดู : 78)
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ New Trend Design For 2017     2017-02-03 (ดู : 73)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัด กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระและกิจกรรมสันทนาการ ประเพณีขึ้นปีใหม่ ปี2560     2017-01-10 (ดู : 77)
   ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ อาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT)     2016-12-16 (ดู : 87)
   ดร.กรอร วงษ์กำแหง,ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง อาจารย์ประจำ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและ ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมค้นพบกุ้งเต้นชนิดใหม่     2016-12-23 (ดู : 153)
   ดร.พลชาติ โชติการ อาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 49 ประจำปี 2560     2016-12-15 (ดู : 83)
   ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ Road Map ระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2016-11-28 (ดู : 104)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา     2016-11-25 (ดู : 114)

ดูทั้งหมด
   คุณ อดิเรก มากผล นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-27 (ดู : 21)
   คุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-03-10 (ดู : 33)
   Miss Ha Thi Thu Hue สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-02-22 (ดู : 45)
   คุณพิเชษฐ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2017-01-09 (ดู : 77)
   คุณวราภรณ์ ทนงศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-23 (ดู : 79)
   คุณประภาสิริ โกมะลานนท์ นักศึกษาปริญญาโท สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-23 (ดู : 76)
   คุณวุฒิพงษ์ แสงมณี นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-19 (ดู : 65)
   คุณ พิเชษฐ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-12-13 (ดู : 70)
   Miss Publina Cadiz นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-11-29 (ดู : 94)
   นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ นักศึกษาปริญญาโท สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2016-11-29 (ดู : 90)

ดูทั้งหมด
   กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์     2017-04-12 (ดู : 17)
   คณาจารย์จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อการปลูกหญ้าทะเล ณ ชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-17 (ดู : 53)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การ ศึกษาข้อมูลชุมชนบ้านใหม่ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา     2017-02-08 (ดู : 54)
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา     2017-01-24 (ดู : 53)
   บุคลากรและคณาจารย์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 1/2559     2016-12-09 (ดู : 60)
   นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งออกภาคสนาม เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือด้านสมุทรศาสตร์     2016-11-22 (ดู : 82)
   ตัวแทนอาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”     2016-11-22 (ดู : 84)
   เยี่ยมชมฟังบรรยาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง     2016-11-03 (ดู : 100)
   คณะอาจารย์และพนักงานสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์     2016-10-04 (ดู : 134)
   งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ     2016-09-23 (ดู : 131)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 19)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 39)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 96)
   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-03-10 (ดู : 61)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์     2017-02-14 (ดู : 145)
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์     2017-01-06 (ดู : 230)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-27 (ดู : 99)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2016-12-16 (ดู : 96)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2016-11-15 (ดู : 181)

ดูทั้งหมด