macorinพิธีลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกองทัพเรือ


         เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีพิธีลงนามข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกองทัพเรือ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายกองทัพเรือ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ในการนี้ รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณาจารย์ของสถาบัน เข้าร่วมในพิธีสำคัญดังกล่าวนี้ด้วย


พิธีลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกองทัพเรือ