macorinรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์


         ตามที่สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สถาบันฯขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวตามเอกสารแนบ
  เอกสารแนบ