macorinคุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


          วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. คุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้สอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผลงานวิจัยเรื่อง “การซ่อมบำรุงเพลาหางาว ในระบบส่งกำลังของเรือประมงพื้นบ้าน กอและท้ายตัด ด้วยกรรมมาวิธีการเชื่มซ่อมพอกผิว” โดยมี ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.อำนวย สิทธิเจริญชัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม


คุณศิวะ สิทธิพงศ์  นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง