macorinคุณ อดิเรก มากผล นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


         วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. คุณอดิเรก มากผล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ผลงานวิจัยเรื่อง การปรับตัวชุมชนชายฝั่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” : กรณีศึกษาตำบลเกาะกลาง” โดย ดร. กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล ประธานกรรมการ ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ กรรมการ ดร. สมพร ช่วยอารีย์ กรรมการ ผศ.ดร. เยาวนิจ กิตติธรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร. พลชาติ โชติการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม


คุณ อดิเรก  มากผล นักศึกษาปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง