macorinประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


         ด้วยประกาศสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้นบัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน มีรายชื่อตามเอกสารแนบ
  เอกสารแนบ