macorinประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบ
  เอกสารแนบ