macorinสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคคลากรได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้การบริหารจัดการและวัฒนธรรมของต่างสถาบันศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมของบุคคลากรในสภาบันฯ ณ. คณะเทคโนโลยีทางทะเล และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคคลากรในสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 ท่าน


สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี