macorinสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2/2559


         กิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2/2559 จัดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียน 2 ชั้น 5 อาคารบริหารวิชาการรวม สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ในสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 ท่าน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกันทุกชั้นปี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่พบในระหว่างการทำงานวิจัยหรือวิทยานิพ หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปในทางที่ถูกต้อง


สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2/2559