macorinคุณ รัชกร ศิริจารุกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


         คุณ รัชกร ศิริจารุกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาชีววิทยาประชากรและการกระจายของปลิงดำ ณ แหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” (Population biology and distribution of Holothuria atra in Panwa cape Phuket province) ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในวันอังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. โดยมี ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ เป็นประธารกรรมการสอบ ดร.พลชาติ โชติการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร. กรอร วงษ์กำแหง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มีดร. สุเมตต์ ปุจฉาการและ ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ เป็นกรรมการการสอบ


คุณ รัชกร ศิริจารุกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง