macorinโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar) ครั้งที่ 1


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้จัดงานสัมมนาในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม LRC 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังการบรรยายจาก Ir. Wim J.F. Simons บรรยายในหัวข้อ “Land Motion and Deformation in Southeast Asia (1994 – present)” และได้รับฟังการบรรยายจาก นาวาเอก สมมาตร์ เนียมนิล บรรยายในหัวข้อ “Sea Level Rise and Subsidence in the Delta Areas of the Gulf of Thailand” ทั้งนี้ในช่วงท้ายได้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar) ครั้งที่ 1