macorinรับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2560


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเป็น ผู้ช่วยสอนอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเอกสารแนบ
  เอกสารแนบ