macorinขอแสดงความยินดีกับคุณจตุรงค์ คงแก้ว ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2559


         ขอแสดงความยินดีกับคุณจตุรงค์ คงแก้ว ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2559 ชื่อวิทยานิพน์ คือ กระบวนการพัฒนาพื้นที่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา
ประปาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ขอแสดงความยินดีกับคุณจตุรงค์ คงแก้ว ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2559  เอกสารแนบ