macorinปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้


ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560