macorinโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar -UMT) ครั้งที่ 2


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ School of Marine and Environmental Sciences, Universiti Malaysia Terengganu ได้จัดงานสัมมนาในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการสัมมนาภายใต้หัวข้อ Ocean love beyond boundaries มีการนำเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา เสวนาแนวโน้ม และทิศทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างคณาจารย์ นอกจากนี้ยังมีการออกภาคสนามในพื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar -UMT) ครั้งที่ 2