macorinเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ สมทราภิบาลและความมั่นคงทางทะเล (Ocean Governance)


         สำรองที่นั่ง โทร 074-282323, 074-282333 email : monticha.p@psu.ac.th


เชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ สมทราภิบาลและความมั่นคงทางทะเล (Ocean  Governance)