macorinขอแสดงความยินดีกับ”หมู่บ้าน โหนด นา เล วิถีวิทย์” โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ผ่านการประเมินยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม


         เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมเครือข่ายประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จากการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น ผ่านกลไกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยหมู่บ้าน/ชุมชน มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ จนเกิดความเชี่ยวชาญสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน เกิดรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่ผลงานและการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการงานด้าน วทน. ของประชาชน โดยในปี ๒๕๕๙ ได้มีการประเมินยกระดับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ให้เป็นหมู่บ้านนวัตกรรม และประกาศเชิดชูเกียรติในการประชุมเครือข่ายครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ “หมู่บ้าน โหนด นา เล วิถีวิทย์” โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ผ่านการประเมินยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ เป็นหัวหน้าโครงการฯ และ คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว เป็นประธานกลุ่มฯ ได้เดินทางไปรับมอบโล่และเกียรติบัตรในการประชุมเครือข่ายครั้งนี้


ขอแสดงความยินดีกับ”หมู่บ้าน โหนด นา เล วิถีวิทย์” โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ผ่านการประเมินยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม