macorinโครงการทัศนศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ร่วมมือกับคณะทันตแพทย์ จัดโครงการทัศนศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทย์ โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้มีคณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 35 คน ได้เดินทางไปที่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 เพื่อศึกษาระบบนิเวศแนวปะการัง และการจัดการขยะบนเกาะ


โครงการทัศนศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล