macorinสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมในโครงการ "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ และนำสถาบันฯไปสู่การพัฒนา


         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคาย / ณ จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคู่ความร่วมมือที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประเพณี มข. – มอ. – มช. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการขยายกรอบความร่วมมือสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ระดับเจ้าหน้าที่ นักศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน โดย ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายนวกรรมวิจัย ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมในโครงการ