macorinSharing & Caring Day


          ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มีนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นักศึกษาทุกท่านนำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาในงานวิจัย เป็นไปได้ด้วยดีสร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลงานวิจัยของนักศึกษาได้มากพร้อมทั้งเป็นการได้พบกันของนักศึกษาทุกรุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


Sharing & Caring Day