macorinโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar) ครั้งที่ 3


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานสัมมนาในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง ”ความหลากหลายของปลาในน่านน้ำสงขลา” ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 260 ชั้น 2 อาคารอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังการบรรยายจาก ดร. ชวลิต วิทยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ในระหว่างการสัมมนาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา อังสุภานิช เป็นผู้วิพากย์ทางวิชาการ ถามข้อซักถาม และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-Macor Seminar) ครั้งที่ 3