macorinอาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้รับเชิญจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้สัมภาษณ์ในช่วงรายงานพิเศษ


         รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้รับเชิญจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้สัมภาษณ์ในช่วงรายงานพิเศษ หัวข้อ " วิกฤตทะเลไทยกับปัญหาขยะ " รายการ ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้ให้ข้อมูลด้านงานวิจัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในตัวอย่างสัตว์น้ำ


อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้รับเชิญจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้สัมภาษณ์ในช่วงรายงานพิเศษ