macorinขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักวิจัย/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5 โดยมีบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่งเป็นทะเลสาบสงขลา” และ “ระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา” ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 1 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม E107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์กรความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักวิจัย/นักศึกษา ผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ สามารถลงทะเบียนในงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุติพร สาเหล้ ภายใน 2333 โทร.074-282333 e-mail : jutiborn.s@psu.ac.th


ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักวิจัย/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5