macorinการสอบโดยใช้การประชุมทางไกลสำหรับนักศึกษา


         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. นาวาโท นาวี ฤทัยวทัญญู นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้สอบวิชาสัมมนาผ่านระบบ video conference เนื่องจากนักศึกษาติดภารกิจ ณ ต่างประเทศ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีคณาจารย์ของสถาบันฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้ ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล, ดร.พลชาติ โชติการ, ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์, รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ, ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ, ดร.มนัสวัณฏ์-แสงศักดา ภัทรธำรง และดร.เมธิณี อยู่เจริญ


การสอบโดยใช้การประชุมทางไกลสำหรับนักศึกษา