macorinโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7


          สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 โดยมีบรรยายในหัวข้อ“ภาวะโลกร้อน ณ ดินแดนขั้วโลกใต้ ”ใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม E107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักวิจัย/นักศึกษา ผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุติพร สาเหล้ ภายใน 2333 โทร.074-282333 e-mail : jutiborn.s@psu.ac.th


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7

         ลงทะเบียน