macorinประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตรการสังเคราะห์แสงใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารแนบ