macorinสัมมนาการจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้จัดโครงการ สัมมนาการจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยมี
บรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของทะเลและชายฝั่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลง”
เสวนาพิเศษ “นโยบายสู่วิจัยนาไปใช้ในพื้นที่”
อภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักวิจัย/นักศึกษา ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑิชา จิระจรัส โทร.074-282323 e-mail : monticha.p@psu.ac.th


 สัมมนาการจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง