macorinโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม E107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา อังสุภานิช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ“การเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่งเป็นทะเลสาบสงขลา” และ “ระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา”


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5