macorinสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา และสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอิสระ ชาญราชกิจ หัวหน้ากองวิจัยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ: “การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้วยเรือสำรวจและวิจัย M.V. SEAFDEC และ M.V.SEAFDEC 2 บริเวณ South China Sea และ Indian Ocean” ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 60 คน


สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6