macorinสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7


         สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา และสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม E107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาวะโลกร้อน ณ ดินแดนขั้วโลกใต้”


สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7