macorinสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวณัฐชนา แก้วไฝ


         สอบวิทยานิพนธ์ นางสาวณัฐชนา แก้วไฝ รหัส 5710023003
“ความชุกชุม และการแพร่กระจายของปูบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก”
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ผศ. ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง ประธานกรรมการ
รศ. ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ กรรมการ
ดร.กรอร วงษ์กำแหง กรรมการ
ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก


สอบวิทยานิพนธ์ นางสาวณัฐชนา แก้วไฝ