macorinกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2 ปี 2560


         ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.-16.30 น. ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มีนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันฯเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นักศึกษาทุกท่านนำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาในงานวิจัยเป็นไปได้ด้วยดี สร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลงานวิจัยของนักศึกษาได้มาก พร้อมทั้งเป็นการได้พบกันของนักศึกษาทุกรุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกัน


กิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2 ปี 2560