macorinขอเชิญประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง ผลประโยชน์ชาติทางทะเลของคนไทย : ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการเพื่ออนาคต


         ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง ผลประโยชน์ชาติทางทะเลของคนไทย : ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการเพื่ออนาคต

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดย คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แจ้งชื่อได้ที่ คุณมณฑิชา จิระจรัส ทาง E-mail : monticha.p@psu.ac.th หรือโทร 074-282323


ขอเชิญประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง ผลประโยชน์ชาติทางทะเลของคนไทย : ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการเพื่ออนาคต