macorinกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560


         โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาระหว่างวันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2561 ณ เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมสำรวจทรัพยากรทะเล ทรัพยากรชายฝั่ง และเรียนรู้การดำเนินงานจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เรียนรู้การทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ไขโจทย์ในพื้นที่ และงานสันทนาการ


กิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560