macorinม.อ.วิจัยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร


         รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ และ ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ นักวิจัยสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษาปริญญาเอก ประกอบด้วย Miss Patricia Blair Goh และนายสุเทพ เจือละออง และMr.S.M.Oasiqul Azad นักศึกษาปริญญาโท ร่วมกันเปิดเผยผลจากการศึกษา การปนเปื้อนของ ไมโครพลาสติก (เศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร)


ม.อ.วิจัยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร