macorinรับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทุนนี้จะเป็นทุนช่วยสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน รายละเอียดดังเอกสารแนบ


รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         Download เอกสารแนบ