macorinนายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


         เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน "นายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ดร.พลชาติ โชติการ อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีบทบาทในการทำงานด้านนี้จึงได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย


นายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน