macorinประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


         ด้วยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
  เอกสารแนบ