macorinประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์         ตามที่สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา สถาบันฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามลำดับเลขประจำตัวผู้สอบ และรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

  เอกสารแนบ