macorin


 ผลการดำเนินงานและหลักฐาน

    องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบสำนักงาน ก.พ.ร.

    องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

   8.1 จำนวนนักศึกษา ม.อ.ไปต่างประเทศหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย (มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม)
   8.3 สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
   8.4 สัดส่วนจำนวนหลักสูตรนานาชาติ
   8.5 จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
   8.6 จำนวน Visiting Professor
   8.7 จำนวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ