Get Adobe Flash player

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้จัดกิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2/2558

กิจกรรมเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2559

กิจกรรมวันสงกรานต์ พ.ศ.ปี2559

ตัวแทนจาก หน่วยงานการศึกษา ของประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาและการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2559

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ศิริพร ประดิษฐ์ และ ดร.กรอร วงษ์กำแหง อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับรางวัลในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ ทนงค์ศักดิ์ และ นางสาววิจิตรา อุตมะมุณีย์ นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของทัพเรือภาค 2 อ.เมือง จ.สงขลา

รศ.ดร. ประวิทย์ โตวัฒนะ (ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)และคณาจารย์ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ประเทศเวียตนาม

กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระและกิจกรรมสันทนาการ ประเพณีขึ้นปีใหม่ ปี2559

นักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจำนวน 4 คนได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงาน International Graduate Research Conference 2015

กิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 1/2558 ระหว่างวันที่14 - 16 ธันวาคม 2558

การนำเสนอผลงานวิจัยในงาน International Seminar on the Straits of Malacca and the South China Sea

ขอแสดงความยินดี กับ ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

อ่านเอาเรื่อง จากคอลัมน์ “การเมืองวัฒนธรรม” โดย เกษียร เตชะพีระ มติชนสุดสัปดาห์ ประจำวันที่ 2 – 8 ตุลาคม ปีที่ 35 ฉบับที่ 1833 หน้า 53และประจำวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2558ปีที่ 35 ฉบับที่ 1834 หน้า 53

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญาโท สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล จังหวัดสตูล

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพนากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น ด้านลุ่มน้ำทะเลสาบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษานักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิวะ สิทธิพงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ปี2558

การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรทุ่งใหญ่

กิจกรรมการประชุมประจำเดือนของแกนนำเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

On March 5, Dr. Chris Carpenter from California State"

During 2 – 3 June MACORIN had a good opportunity to welcome two Canadian academics

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับรางวัลในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร รัตนมา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรม วันสงกรานต์ พ.ศ.2558

กิจกรรม โครงการฝึกอบรม "วิธีวิทยาการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์"

กิจกรรมบรรยายพิเศษจาก Visiting Professor และทำวิจัยร่วมกับ UMT

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Becoming Fishermen in the Era of Depletion โดย Dr. Robert Snyder

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านและเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวนักศึกษา

นายจตุรงค์ คงแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

นายสัมพันธ์ พรหมหอม นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

Mr. MOHD FAZRUL HISAM นักศึกษาปริญญาเอก สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

นายกฤษฎา หนูสงค์ นักศึกษาปริญญาโท สอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง เรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 1/2558 ระหว่างวันที่14 - 16 ธันวาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

.:สำหรับนักศึกษาใหม่:.

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง >

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบแรก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบแรก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

.:สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน:.

รับสมัครทุนการศึกษานักศึกษาสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ทุน

รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1 ประจำปีการศึกษา 2557

Mr.HISAM FAZRUL HOLD นักศึกษาระดับปริญญาเอก สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

นายรณชิต นิลพันธุ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสอบวัดคุณสมบัติ ณ ห้องเรียน 2 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศ เรียนป.ตรีควบป.โท

 

ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/ศิษย์เก่า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศสอบราคาเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา